ห้องสมุดประชาชน บุคลากรห้องสมุดบุคลากรห้องสมุดประชาชน“ เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจุน

 

นางวิลาวัลย์  ไชยมงคล

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน

                                       

                                                                                  

                                 นางสุทธิพร   วงค์ใหญ่                                                        นายสมเกียรติ  สักลอ

                   เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน                                                   พนักงานพิมพ์ 2

 

นางสาววีณา   วงศ์อินทร์

บรรณารักษ์อัตราจ้าง