ห้องสมุดประชาชน ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน

               ลักษณะอาคาร คอนกรีต  จำนวน  ๒  ชั้น จำนวนพื้นที่   ไร่  ๒   งาน  ๗๓  ตารางวาตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอจุน หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา  จัดตั้ง  ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๖  จำนวนประชากรใน อำเภอ  ๕๒,๒๙๔  คน เปิดให้บริการ วัน  อาทิตย์  ถึงวัน เสาร์  ( เปิดบริการทุกวันยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ ) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐น.  -  ๑๖.๓๐  น.

 

ประวัติห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอจุน

             ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี”ได้ เริ่มก่อสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๓ รอบ และโปรดให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนดำเนินการจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติยศ โดยทรงพระนามว่าห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" ทั่วประเทศจำนวน ๕๑ แห่ง และจังหวัดพะเยาจำนวน ๒ แห่ง  คือ อำเภอจุน และอำเภอดอกคำใต้

             โดยการร่วมใจกันของ ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติในส่วนของอำเภอจุนได้เงินสมทบ จำนวน ๘๐๖,๙๗๕.๙๙ บาท และได้รับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์  ณ  พระราชวังสวนจิตรดา ในวันที่  ๑๐ เมษายน  ๒๕๓๔ โดยมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและคณะ

             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงเป็นองค์ประธานในการเปิด    ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี”ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของชาวอำเภอจุนเป็นล้นพ้น