ห้องสมุดประชาชน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์(visions)

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจุน เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี คุณภาพและมาตรฐาน

พันธกิจ(missions)

ให้บริการหนังสือ  และสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

1.  ให้บริการในบรรยากาศที่ดี  เอื้อต่อการเรียนรู้

2.  ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์

ประชาชนที่เข้าใช้บริการเกิดความพึงพอใจ  ในการใช้บริการห้องสมุดประชาชน  ”เฉลิมราชกุมารี”  และการใช้บริการ

ห้องสมุดในการศึกษาหาความรู้ เพื่อให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน สร้างสังคมแห่งการ 

 

**