ห้องสมุดประชาชน
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

                                                 

                                       

                                

                                     

                            

                                

                                 

                                        

                                                          

                              ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ในเขตพื้นที่อำเภอจุน   จังหวัดพะเยา จำนวน ๓๗ แห่ง  

ที่

แหล่งเรียนรู้

ตำบล

ลักษณะเด่น

ที่ตั้ง

บ้านสุขใจ (พี.อาร์. โมเดล)

ห้วยข้าวก่ำ

เกษตรกรใหม่(PR Model)

ม.๓ ต.ห้วยข้าวก่ำ

อ. จุน  จังหวัดพะเยา

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอจุน

ห้องสมุดประชาชน

เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือและ ICT

ม.๑ ต.ห้วยข้าวก่ำ

อ. จุน  จังหวัดพะเยา

เจ้าพ่อฮักคำเขียว

ห้วยข้าวก่ำ

ศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

ม.๕ ต.ห้วยข้าวก่ำ

อ. จุน  จังหวัดพะเยา

วัดกู่ผางลาง

ห้วยข้าวก่ำ

เรียนรู้ด้านประเพณีและวัฒนธรรม

ม.๙ ต.ห้วยข้าวก่ำ

อ. จุน  จังหวัดพะเยา

วัดดอยกู่ไก่แก้ว

ห้วยข้าวก่ำ

เรียนรู้ด้านประเพณีและวัฒนธรรม

ม.๙ ต.ห้วยข้าวก่ำ

อ. จุน  จังหวัดพะเยา

วัดห้วยข้าวก่ำ

ห้วยข้าวก่ำ

เรียนรู้ด้านประเพณีและวัฒนธรรม

ม.๑ ต.ห้วยข้าวก่ำ

อ. จุน  จังหวัดพะเยา

โบราณสถานเวียงลอ

ตำบลลอ

ประวัติศาสตร์,ซากปรักหักพัง

หมู่ ๑ , หมู่ ๑๑ ตำบลลอ

ศูนย์ศึกษาข้อมูลเวียงลอ

ตำบลลอ

เก็บวัตถุทางประวัติศาสตร์

หมู่ ๑๑ ตำบลลอ

มูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพ

ตำบลหงส์หิน

การทำเกษตรแบบอินทรีย์

๑๗๒ หมู่ที่ ๘ บ้านสักลอใหม่ตำบลหงส์หิน

๑๐

ศูนย์การเรียนชุมชนข้าวก่ำพะเยา

ตำบลหงส์หิน

การปลูกข้าวแบบอินทรีย์

๕๙ หมู่ที่ ๘ บ้านสักลอใหม่ตำบลหงส์หิน

๑๑

พระธาตุหงส์หิน

ตำบลหงส์หิน

ตำนานประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตำบลหงส์หิน

หมู่ที่ ๑๑ บ้านสักพัฒนา ตำบลหงส์หิน

๑๒

พระธาตุม่อนหินขาว โบราณศักดิ์สิทธิ์ร้อยปี

ตำบลทุ่งรวงทอง

พิธีการสำคัญทางพระพุทธศาสนา

๘ ชื่อหมู่บ้าน บ้านห้วยไคร้ใหม่ ตำบลทุ่งรวงทอง

ที่

แหล่งเรียนรู้

ตำบล

ลักษณะเด่น

ที่ตั้ง

๑๓

กลุ่มศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำพริกข่าทรงเครื่องบ้านสันหลวงใหม่

ตำบลทุ่งรวงทอง

การฝึกอาชีพ การเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

๘๗  หมู่ที่ ๑๐ ต.ทุ่งรวงทอง

๑๔

บ้านต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตำบลทุ่งรวงทอง

เป็นบ้านต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทำไร่นาส่วนผสม

๑๙๑ หมู่ที่  ๒ ชื่อหมู่บ้าน บ้านห้วยงิ้ว ตำบลทุ่งรวงทอง

 

๑๕

วัดร่องแมด

ตำบลทุ่งรวงทอง

พิธีการสำคัญทางพระพุทธศาสนา  การปฏิบัติธรรม

หมู่ที่ ๗ ชื่อหมู่บ้าน บ้านร่องแมด  ตำบล    ทุ่งรวงทอง

๑๖

วัดพญาลอ

ตำบลทุ่งรวงทอง

พิธีการสำคัญทางพระพุทธศาสนา  การปฏิบัติธรรม

หมู่ที่  ๖  ชื่อหมู่บ้าน บ้านห้วยงิ้วใหม่  ตำบล ทุ่งรวงทอง

๑๗

เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง

ตำบลทุ่งรวงทอง

เป็นศูนย์ข้อมูล เป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง

หมู่ที่ ๔  ชื่อหมู่บ้าน บ้านร่องแมด  ตำบล ทุ่งรวงทอง

๑๘

วัดพระธาตุขิงแกง

ตำบลพระธาตุขิงแกง 

เป็นปูชนียสถานที่สำคัญเก่าแก่โบราณของอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

วัดพระธาตุขิงแกง หมู่ที่ ๕  ตำบลพระธาตุขิงแกง 

๑๙

วัดแม่ทะลาย

ตำบลพระธาตุขิงแกง 

เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของชาวบ้าน บ้านแม่ทะลาย

วัดแม่ทะลาย หมู่ที่ ๒  ตำบลพระธาตุขิงแกง 

๒๐

วัดแม่วังช้าง

 

ตำบลพระธาตุขิงแกง 

ปูชนียสถานที่สำคัญของชาวบ้านบ้านแม่วังช้าง ชาวตำบลพระธาตุขิงแกง

วัดแม่วังช้าง หมู่ที่ ๑  ตำบลพระธาตุขิงแกง

๒๑

วัดบ้านธาตุ

ตำบลพระธาตุขิงแกง 

เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของชาวบ้านบ้านธาตุสันติธรรมหมู่ที่ ๓  บ้านธาตุขิงแกง

วัดบ้านธาตุ หมู่ที่ ๓  ตำบลพระธาตุขิงแกง 

๒๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระธาตุขิงแกง

ตำบลพระธาตุขิงแกง 

เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาแก่เยาชนและบุคคลทั่วไป

วัดพระธาตุขิงแกง หมู่ที่ ๕  ตำบลพระธาตุขิงแกง 

ที่

แหล่งเรียนรู้

ตำบล

ลักษณะเด่น

ที่ตั้ง

๒๓

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุขิงแกง

ตำบลพระธาตุขิงแกง 

เป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้ชาวบ้านใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข มีที่พึ่งทางใจและอุ่นใจ

วัดพระธาตุขิงแกง หมู่ที่ ๕  ตำบลพระธาตุขิงแกง 

๒๔

ประเพณีสืบชะตาหมู่บ้าน ของวัดพระธาตุขิงแกง

 

ตำบลพระธาตุขิงแกง 

เป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้ชาวบ้านใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

วัดพระธาตุขิงแกง หมู่ที่ ๕  ตำบลพระธาตุขิงแกง 

๒๕

กลุ่มทอผ้าตีนจก และการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติบ้านแม่วังช้าง

ตำบลพระธาตุขิงแกง

เป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามเป็นการสืบสานการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ การทอผ้าตีนจก

 

วัดพระธาตุขิงแกง หมู่ที่ ๕  ตำบลพระธาตุขิงแกง 

๒๖

ป่าต้นน้ำแม่ทะลาย (ป่าตะเคียนงาม)

ตำบลพระธาตุขิงแกง

เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ธรรมชาติ การศึกษาพันธุ์ไม้หายาก เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ซึ่งอยู่ในเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

หมู่ที่ ๒ ตำบลพระธาตุขิงแกงอำเภอจุนจังหวัดพะเยา

๒๗

วัดพระธาตุสามดวง

ตำบลห้วยยางขาม

วัดพระธาตุสามดวงเดิมชื่อพระเจดีย์สามองค์ หรือที่เรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า พระธาตุสามดวง ถือเป็นพุทธศาสนาที่เก่าแก่

หมู่ ๓ ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา

๒๘

พระธาตุศรีไตรรัตน์

ตำบลห้วยยางขาม

พระธาตุศรีไตรรัตน์เป็นพระธาตุเจดีย์ที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับจากเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

เลขที่ ๒๑๗ หมู่ที่ ๘ บ้านปงสนุก ตำบลห้วยยางขาม

๒๙

วัดแผ่นดินทอง

ตำบลห้วยยางขาม

วัดแผ่นดินทองตั้งอยู่ที่บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุนจังหวัดพะเยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุนจังหวัดพะเยา

๓๐

วัดห้วยยางขาม

ตำบลห้วยยางขาม

วัดห้วยยางขามตั้งอยู่บ้านห้วยยางขาม หมู่ ๒ ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

หมู่ ๒ ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ที่

แหล่งเรียนรู้

ตำบล

ลักษณะเด่น

ที่ตั้ง

๓๑

อ่างเก็บน้ำแม่จุน

ตำบลจุน

อ่างเก็บน้ำแม่จุน อยู่ในพื้นที่ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เดินทางจากตัวอำเภอจุนไปทางถนนสายอำเภอปง ประมาณ ๕ กิโลเมตร

๔ .ชื่อหมู่บ้านบ้านเซี้ยะ ตำบลจุน

๓๒

คริสตจักรร่องดู่

ตำบลจุน

เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๔ โดย นายแก้ว นามสาม ซึ่งเป็นชาวบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้โดยการชักชวนของนายสุข สีสัน เป็นคนบ้านร่องดู่ ไปแต่งงานกับชาวบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ แล้วได้กลับมาอยู่บ้านร่องดู่ อำเภอจุน

๑๐ ชื่อหมู่บ้าน บ้านร่องดู่ ตำบลจุน

๓๓

บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ตำบลจุน

บ้านเกษตรพอเพียง มีการทำเกษตรแบบผสมผสาน เช่น เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ทำนา ปลูกมะม่วง มะละกอ

 

๔๐๓ หมู่ที่ ๓ ชื่อหมู่บ้าน บ้านค้างหงษ์ ตำบลจุน

๓๔

วัดจุนหลวง

ตำบลจุน

เป็นสถานที่ประดิษฐาน องค์พระหนัก ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ เป็นพระสิงห์สาม ที่มีลักษณะงดงาม หน้าตักกว้าง ๑๘ นิ้ว สูง ๒๖ นิ้ว ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง ของชาวตำบลจุน

๒ ชื่อหมู่บ้าน บ้านจุนหลวง ตำบลจุน

๓๕

วัดสร้อยศรี

ตำบลจุน

ศาสนสถาน วัดสร้อยศรี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๖ บ้านสร้อยศรีพัฒนา ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน

๑๖ ชื่อหมู่บ้าน บ้านสร้อยศรี

ตำบลจุน

๓๖

วัดพระธาตุร่องดู่

ตำบลจุน

ศาสนสถาน วัดร่องดู่เดิมทีเป็นวัดเก่าแก่สมัยเวียงลอ สังเกตได้จากฐานเจดีย์เก่าที่ปัจจุบันได้สร้างพระอุโบสถและเจดีย์ครอบเอาไว้ว่ากันว่าสมัยก่อนได้พบพระเครื่องพระบูชาสมัยเชียงแสนเป็นจำนวนมาก

๖๕ หมู่ที่ ๑๐ ชื่อหมู่บ้าน บ้านร่องดู่ตำบลจุน

๓๗

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ

ตำบลจุน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ  มีจุดเด่นคือทัศนียภาพที่สวยงาม  อุดมไปด้วยพืชพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า

๔ บ้านเซี้ยะ ตำบลจุน

              ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอจุน   จังหวัดพะเยา จำนวน ๓๖ คน  

ที่

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลักษณะเด่น  /  สาขา

ที่ตั้ง

นายวิสุทธิ์  สมฤทธิ์

การเกษตร แบบพี.อาร์.โมเดล

ม.๕ ตำบลห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา

นายเลิศ  มะโนแก้ว

วิทยากรด้านการจักสาน

๒๐ ม.๕ต. ห้วยห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา

นายไฝ เสมอเชื้อ

ศาสนาและประเพณีไทย

๒๐๓ หมู่ที่ ๓ ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา

นายอภิชาต กันยะมี

ภาษาและวรรณกรรม

๘๙/๒ หมู่ที่ ๔ ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา

นายบุญธรรม ตันดี

ศิลปกรรม

(การเล่นดนตรีพื้นเมือง)

๒๓/๒    หมู่ ๑   ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา

นายมานพ  ไชยมงคล

ศิลปกรรม

(การเล่นดนตรีพื้นเมือง)

๗๑ หมู่ ๗ ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา

นายวิชิต สมสิงห์

ศิลปกรรม

(การเล่นดนตรีพื้นเมือง)

๖๓ หมู่ ๑ ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา

นายนิทัศน์ หลวงราช

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

๑๐๑ หมู่ ๙ ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา

นายพนม ไชยโนฤทธิ์

หัตถกรรม

๑๗๒ หมู่ ๙ ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา

๑๐

นางเล็ก สีสัน

การทำขนมไทย

๔ หมู่ ๑ ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา

๑๑

นางสร้อย   ประจวบบุญ

หัตถกรรม

๕๖ หมู่ ๕ ตำบลลอ อ.จุน จ.พะเยา

๑๒

นายนิคม   วงค์กา

ศิลปกรรม

๑๖๒ ม.๖ ตำบลลอ อ.จุน จ.พะเยา

๑๓

นางศิริวรรณ   นันทะเสน

ศิลปกรรม

  • /๑ หมู่ ๔ ตำบลลอ อ.จุน จ.พะเยา

๑๔

นายอานนท์     มีชัย

ศิลปกรรม

๑๒๖ หมู่ ๓ ตำบลลอ อ.จุน จ.พะเยา

๑๕

นางอรอนงค์   ดาดไธสง

เกษตรกรรม

๕๑ /๑ หมู่ ๓ ตำบลลอ อ.จุน จ.พะเยา

๑๖

นางอรอนงค์   ดาดไธสง

เกษตรกรรม

๕๑ /๑  หมู่ ๓ ตำบลลอ อ.จุน จ.พะเยา

๑๗

นางสาววันริสา   ใจเขียว

ศิลปกรรม

๔๖๖ หมู่ ๙ ตำบลลอ อ.จุน จ.พะเยา

๑๘

นายประทัด    ถาหล้า

การแพทย์แผนไทย

๓๓๕ ม. ๗ บ้านสันทราย ตำบลหงส์หิน

๑๙

นางนารี        สักลอ

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

๒๕๖ ม.๒ บ้านสักลอ ตำบลหงส์หิน

๒๐

นางชุม         ธิมัน

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

๓๙๕ ม.๗ บ้านสันทราย ตำบลหงส์หิน

๒๑

นางลินดา      ทามุคาอิ

การแพทย์แผนไทย

๘๖ ม.๙ บ้านพวงพะยอม ตำบลหงส์หิน

๒๒

นายอิ่นคำ      สักลอ

ศาสนาและประเพณีไทย

๕๖ ม.๒ บ้านสักลอ ตำบลหงส์หิน

 

ที่

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลักษณะเด่น  /  สาขา

ที่ตั้ง

๒๓

นายสะอาด    สักลอ

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

๒ ม.๒ บ้านสักลอ ตำบลหงส์หิน

๒๔

นายเดย       เครือเทพ

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

๒๓๙ ม.๗ บ้านพวงพะยอมพัฒนา ตำบลหงส์หิน

๒๕

นางน้อย      วงค์ชัย

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

๔๙ ม. ๕ บ้านพวงพะยอม ตำบลหงส์หิน

๒๖

นายอภัย  ประเสริฐไทย

เกษตรกรรม

๑๙๑ บ้านห้วยงิ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งรวงทอง

๒๗

พระครูอดุลวุฒิกิจ

ศาสนาและประเพณีไทย

หมู่ที่  ๖  ชื่อหมู่บ้าน บ้านห้วยงิ้วใหม่  ตำบล ทุ่งรวงทอง

๒๘

นายอ้วน ขันทะวงศ์

ภาษาและวรรณกรรม

ม.๙  บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลทุ่งรวงทอง

๒๙

นางจิดาภา มิ่งขวัญ

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

๑๓๓/๑ หมู่ ๙ บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลทุ่งรวงทอง

๓๐

พระครูนิปุณพัฒนกิจ

 

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

วัดพระธาตุขิงแกง ตำบลพระธาตุขิงแกงอำเภอจุนจังหวัดพะเยา

๓๑

นายวัชรพล  พระบาลี

สินค้าประเภทโอท็อป

๑๗๕  หมู่ที่ ๓  ตำบลพระธาตุขิงแกง

๓๒

นายพล  พรมเสน 

 

สินค้าประเภทโอท็อป

๘๔ / ๑หมู่ที่ ๑บ้านแม่วังช้าง ตำบลพระธาตุขิงแกง

๓๓

นายถนอม  คุณารูป

 และปุ๋ยหมักอัดเม็ด

๑๓๒  หมู่ที่ ๘  ตำบลพระธาตุขิงแกง

๓๔

นายทนงชัย  ชายวิชัย

(การเล่นดนตรีพื้นเมือง)

๗๔/๒ หมู่ ๑๔บ้านดอนชัยพัฒนา ตำบลจุน

๓๕

พ่ออุ้ยคลี  ละอองอ่อน

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

๑๔ หมู่ที่ ๖บ้านฝั่งหมิ่นตำบลห้วยยางขาม

๓๖

นายศรี  อริณเป็ง

แพทย์แผนไทย

๖ หมู่ที่ ๙ บ้านแผ่นดินทอง ตำบลห้วยยางขาม

.
.