ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมจัดรายการ E-library live By ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจุน เวลา 13.30 - 14.30 น.

กิจกรรมจัดรายการ E-library live By ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจุน เวลา 13.30 - 14.30 น.      105 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน มอบหมาย นางสาววีณา วงศ์อินทร์ บรรณารักษ์ จัดรายการ E-library live By ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจุน เวลา 13.30 - 14.30 น.

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ E-Library https://docs.google.com/.../1FAIpQLScvjHlxR1dkyJ.../viewform

แบบสำรวจระดับความต้องการหนังสือ E-Book และสื่อที่ต้องการอ่านของระบบ E-Library https://docs.google.com/.../1FAIpQLScLECHiMhcju8.../viewform

ลิ้งก์ E-Library ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน

http://libchun.krookorsornor.com/index.php

https://forms.gle/WbBPkDF1PAXJBh419


กดเพื่อแชร์ข่าว