ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : โครงการรักการอ่านเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน พัฒนานักศึกษา กศน.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีนิสัยรักการอ่านเพิ่มทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน ประจำปี 2564

โครงการรักการอ่านเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน พัฒนานักศึกษา กศน.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีนิสัยรักการอ่านเพิ่มทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน ประจำปี 2564       89 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

โครงการรักการอ่านเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน พัฒนานักศึกษา กศน.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีนิสัยรักการอ่านเพิ่มทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน ประจำปี 2564 

             วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอจุน ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการรักการอ่านเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน พัฒนานักศึกษา กศน.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีนิสัยรักการอ่านเพิ่มทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน ประจำปี 2564 โดยมีนางวิลาลัลย์ ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ประกอบไปด้วยกิจกรรมในแต่ละฐาน คือ

ฐานที่ 1กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการฟัง การอ่าน และการเขียน

ฐานที่ 2การสร้างแรงบันดาลใจ ในเรื่องการอ่านและการเขียน

ฐานที่ 3แนะนำแหล่งเรียนรู้

ฐานที่ 4ลงพื้นที่แนะนำบ้านหนังสือชุมชน พร้อมนำกระเป๋าหนังสือ หมุนเวียนสู่บ้านหนังสือชุมชน


กดเพื่อแชร์ข่าว