ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดย ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอจุน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดย ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอจุน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจุน จังหวัดพะเยา      31 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

 จดหมายข่าวประจำวันที่  11 มกราคม 2566   โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน 

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

โดย ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอจุน สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

           วันที่ 11 มกราคม 2566 นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล มอบหมายให้ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอจุน พร้อมด้วยคณะครูและบรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 วัตุประสงค์เพื่อ1.เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนรู้จักหน้าที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 2. เพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีนิสัยรักการอ่านใฝ่เรียน ใฝ่รู้โดยปลูกฝังและสร้างเจตคติให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการอ่าน สร้างรอยยิ้ม ความสุขให้กับเด็กๆ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมนันทนาการ ,กิจกรรมตอบปัญหา ,กิจกรรมระบายสีหมวกสัตว์ และกิจกรรมลูกบอลหรรษา มีเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 28 คน ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  

 


กดเพื่อแชร์ข่าว