ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : เข้าร่วมประชุมชี้แจง การดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ (Co-learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2566

เข้าร่วมประชุมชี้แจง การดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ (Co-learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2566       20 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

จดหมายข่าวประจำวันที่  20 มกราคม 2566   โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน

เข้าร่วมประชุมชี้แจง การดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ (Co-learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2566 

         วันที่ 20 มกราคม 2566 นางวิลาวัลย์  ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอจุน มอบหมายให้ นายวสันต์  สุธรรมมา ครูผู้ช่วย พร้อมด้วย นางสาววีณา  วงค์อินทร์ บรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจง การดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ (Co-learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) และผู้บริหารสถานศึกษา กศน.อำเภอ 20 แห่ง พร้อมด้วยบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จากห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ทั้ง 20 แห่ง ในเขตภาคเหนือ ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมและการบริหารการเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ (Co-learning Space) ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

 


กดเพื่อแชร์ข่าว