ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดย กศน.ตำบลห้วยข้าวก่ำ และห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอจุน

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดย กศน.ตำบลห้วยข้าวก่ำ และห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอจุน      16 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

จดหมายข่าวประจำวันที่  24 มกราคม 2566   โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน

              วันที่ 24 มกราคม 2566 นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล มอบหมายให้กศน.ตำบลห้วยข้าวก่ำ และห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอจุน ลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ วัตุประสงค์เพื่อ1.เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนรู้จักหน้าที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 2. เพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีนิสัยรักการอ่านใฝ่เรียน ใฝ่รู้โดยปลูกฝังและสร้างเจตคติให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการอ่าน สร้างรอยยิ้ม ความสุขให้กับเด็กๆ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมนันทนาการ ,กิจกรรมระบายสีหมวกสัตว์ และกิจกรรมลูกบอลหรรษา มีเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 22 คน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 


กดเพื่อแชร์ข่าว