ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ ( Co-Learning Space ) ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 280266

กิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ ( Co-Learning Space ) ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 280266      71 คน

กดเพื่อแชร์ข่าวจดหมายข่าวประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ ( Co-Learning Space )

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

                 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน/แผนการดำเนินงาน และรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานของโครงการฯ โดยมี นางบุษบา มาลินีกุล หัวหน้าส่วนอำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ พร้อมด้วย นายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ นางสาววรรณกมล ฉันประเดิม และนายวนศาสตร์ วัฒนาสกุลลี เป็นคณะนิเทศติดตาม การติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ทางกศน.อำเภอจุนขอขอบคุณคณะนิเทศติดตาม ผลการดำเนินงานในครั้งนี้ นิเทศเยี่ยมชมและให้กำลังใจบรรณารักษ์และบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมทั้งการนำเสนอผลการดำเนินงาน/แผนการดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมของห้องสมุดฯ แบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมเป็นอย่างดี ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว