ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมร่วมพิธีรดน้ำขอพร สืบสานประเพณีสงกรานต์ นายอำเภอจุน เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมร่วมพิธีรดน้ำขอพร สืบสานประเพณีสงกรานต์ นายอำเภอจุน เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566       16 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

จดหมายข่าว ประจำวันที่  21 เมษายน 2566   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน

กิจกรรมร่วมพิธีรดน้ำขอพร สืบสานประเพณีสงกรานต์ นายอำเภอจุน เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566 

            วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอจุน ร่วมพิธีรดน้ำขอพร สืบสานประเพณีสงกรานต์ นายอำเภอจุน เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและเพื่อแสดงออกซึ่งความเคารพนับถือ ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา ตลอดจนความรักความสามัคคีของส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอจุน โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ลานสนามเปตอง บ้านพักที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว